Privacyverklaring Regelneven Media

Dit is de privacyverklaring van Regelneven Media. In deze verklaring proberen wij helder uiteen te zetten hoe zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en deze gebruiken.

Regelneven Media, gevestigd aan de Trosjespeergaarde 19, 3824BA Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Trosjespeergaarde 19
3824BA Amersfoort
+31 6 23784764

Wieger Prinsze is Functionaris Gegevensbescherming van Regelneven Media. Hij is te bereiken via wieger@regelneven.com

Welke persoonsgegevens?

Regelneven Media verwerkt jouw gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons hebt verstrekt via de formulieren op onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat waarmee jij onze websites bezoekt

Waarom verwerken jullie deze gegevens?

Regelneven Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen contacteren wanneer wij dit nodig achten om de diensten te kunnen uitvoeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
 • Om goederen en diensten bij jou te kunnen afleveren

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Regelneven Media bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld.

 • De analytische gegevens van Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en zijn geanonimiseerd.
 • De gegevens die via de formulieren op onze website worden verzonden worden maximaal 10 dagen bewaard. In het E-mailarchief worden jouw gegevens maximaal 14 maanden bewaard.

Delen jullie mijn persoonsgegevens met derden?

Regelneven Media verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een verplichting vanuit de wet.

Welke cookies gebruiken jullie?

Regelneven Media gebruikt alleen functionele en analytische cookies van Google. De data hiervan is geanonimiseerd opgeslagen. Er worden geen cookies van (andere) derden gebruikt.

Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt. Regelneven Media gebruikt deze cookies puur voor de technische functionaliteiten. Deze cookies zorgen er namelijk voor dat de website naar behoren werkt en dat (bijvoorbeeld) jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Zie voor een eenduidige toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doen jullie aan geautomatiseerde besluitvorming?

Regelneven Media neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen voor personen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Regelneven Media tussen zit.

Kan ik mijn gegevens inzien/aanpassen/verwijderen?

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Regelneven Media. Tevens heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Concreet houdt dit in dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou (die wij verwerken) in een overzichtelijk bestand naar jou, of een door jouw andere genoemde organisatie, toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wieger@regelneven.com. Om er zeker van te zijn dat jijzelf het verzoek indient, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak voor je eigen privacy hierin jouw pasfoto, MRZ (strook nummers onderaan), paspoortnummer en BSN zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Regelneven Media wil jou er graag op wijzen dat jij altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Regelneven Media neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien jij toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij je vriendelijk contact op te nemen via wieger@regelneven.com

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Regelneven Media heeft altijd het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Regelneven Media
Wieger Prinsze

wieger@regelneven.com

Laatste wijziging: 10-10-2018